image/svg+xml
image/svg+xml

Bartın Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Usul ve Esaslar, Bartın Üniversitesi Birimlerinde  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi (k) bendine göre kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlemiştir.

 

Dayanak

MADDE 2-  Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Kanunun 46. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3-  Bu Usul ve Esaslarda geçen;

 a) Daire Başkanlığı: Bartın Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını           

 b) Birim: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimleri,

 c) Birim Yöneticisi: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimlerin yöneticilerini.  

 ç) Kısmi Zamanlı Öğrenci: Bartın Üniversitesi Birimlerinde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi ifade eder.

 

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerin sayılarının belirlenmesi

MADDE 4-

1-  Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Eylül ayı sonuna kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirirler.

2- Birimlerin kısmi zamanlı çalıştıracakları öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca birimler itibariyle belirlenerek Rektörün onayına sunulur.

 

Duyuru

MADDE 5-

1- Birimlerin kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin niteliğine göre, Ekim ayı başında veya bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne uyularak ihtiyaç duyulan dönemlerde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca  Web sitesi ile  ilan panolarından duyurulur.

 

2- Duyuruda, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi açıkça belirtilir.

 

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar

MADDE 6-

             1-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Bartın Üniversitesinin Birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

    a) Bartın Üniversitesinin kayıtlı  Öğrencisi olmak,

    b) Disiplin cezası almamış olmak,

    c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,

    ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

    d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,  

     e) Kayıt donduran öğrenci olmamak

     f) Yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

    g) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak. (Normal öğrenim süresini uzatmamak) 

 

             2- Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

Öğrencilerin seçimi ve onaya sunulması

 MADDE 7-

 Birimlerde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; bu Usul ve Esasların 6 ncı maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalıştırılacağı birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca kısmi zamanlı olarak çalıştırılacakların listesi Rektörün onayına sunulur. Rektör tarafından onaylanan liste  Web sitesi ile ilan panolarında duyurulur.

 

Sözleşme yapılması

 MADDE 8- Kısmi zamanlı çalıştırılmasına karar verilen öğrenci ile Rektörlük (Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi) arasında "Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi" imzalanır.

 

Günlük, haftalık iş süresi, idari ve mali hükümler

MADDE 9-

1- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi günde en çok 3 saat, haftada en çok 15 saat, aylık 60 saati geçemez.

2- Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

3- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

4- Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

5- Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak Daire Başkanlığı bütçesinden yapılır.

 

İş tanımı ve iş değişikliği

MADDE 10-

1- Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.

2- Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. ağır işlerde çalıştırılamazlar.

 

İşe devam zorunluluğu

MADDE 11-

 Kısmi zamanlı öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar.

 

 Kısmi zamanlı öğrencilerin davranış, görev ve sorumlulukları

 MADDE 12-

1-  Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

2- Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

3- Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve birim amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve  sorumludur.

4- Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

 5- Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır. 

Yürürlük:

MADDE 13-  Bu Esaslar Bartın Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme :

MADDE 14- Bu Usul ve Esasları Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.